Föreläsningar 2002

I anslutning till varje föreläsning ordnar arkeolog Elise Hovanta en miniutställning kring föreläsningsämnet i Kråknästet, Bygdegården

Här kommer du att hitta sammanfattningar av utställningstexterna (bilderna kan vi tyvärr inte lägga ut) och tidningsartiklar om föreläsningarna. Eventuellt några passande länkar och tips om intressanta böcker att fördjupa sig i.

16 januari    Kontakter mellan Skandinavien och romarriket

Kent Andersson, fil dr i arkeologi, 1:e antikvarie vid Statens Historiska Museum, enheten för samlingarna. Hans avhandling handlade om kontakter mellan Skandinavien och Romarriket genom fynd av bl a romerska guldringar i Skandinavien


13 februari   Vapengravskicket under förromersk och romersk järnålder

Jonas Wikborg, arkeolog vid SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis), ett arkeologiföretag som har Uppsala Universitet som stöd. Han forskar om vapengravskicket under förromersk och romersk järnålder, främst med utgångspunkt i ett gravfält kallat Bastubacken.

6 mars    Textilier från äldre järnåldern

Margareta Nockert, fil dr, universitetslektor vid institutionen för hushållsvetenskap vid Uppsala Universitet. Har bl a forskat om textilier från järnåldern och har publicerat en del resultat om folkvandringstida textilier från Högomgravarna i Sundsvall.
Vi har gjort ett litet försök att rekonstruera hövdingens kläder utifrån textilforskaren arkeolog fil. dr. Margareta Nockerts avhandling om Högomhövdingens kläder.
Foto: Ulf Granström

   

26 mars    Svärdssmide

Peter Johnson, reklamtecknare och smed. Har gått en flerårig smidesutbildning där hans examensarbete var att göra en fullskalereplik av Svante Stures svärd som finns i dennes grav i Västerås domkyrka. Resultaten finns i en bok han skrivit. Arbetar nu mest med beställningsarbeten med kopior av svärd.

17 april   Handel och utbyte under den äldre järnåldern

Per H Ramqvist, fil dr i arkeologi, professor vid Mitthögskolan i Örnsköldsvik, enheten för Regional arkeologi. Hans avhandling handlade om undersökningen av den äldre järnåldersgården i Gene och norrland under förromersk och romersk järnålder.

28 maj      Kultledare

Olof Sundqvist, fil dr, universitetslektor i religionshistoria vid Högskolan i Gävle. Thul, vivel och gode är tre begrepp som betecknar kultledare under vikingatidens Sverige. Om detta och annat om vikingatidens religion kunde han berätta vid sitt föredrag i Årsunda på Vikingamuseet.

 

28 november      Människooffer i det forna Skandinavien - fiktion eller verklighet -

Anders Hultgård professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet berättade om forna offerseder.
 

Första sidan