Tusenåriga stockbåtar fascinerar


Foto: ULF GRANSTRÖM
Tusenåriga båtar. Gunilla Karlsson, som till
hösten blir klar med sin doktorsavhandling
om svenska stockbåtar, fascineras av fynden
från Torsåker som är så väl dokumenterade.

Två stockbåtar, den ena daterad till 800-talet och den andra till tusentalet, alltså i slutet av järnåldern och övergången till vikingatiden finns i gömmorna hos Torsåkers hembygdsförening. Båtarna har ett särskilt intresse, inte minst därför att deras fyndplatser är väl kända och hur de hittades finns så bra dokumenterat. Det betonade Gunilla Karlsson vår meste kännare på stockbåtar och som arbetar med en doktorsavhandling i ämnet. Den ena båten påträffades 1906 vid sjön Igeltjärn intill Walls kalkbrott, på platsen fanns totalt drygt ett tiotal liknande båtar. Båten är uthuggen ur en tallstock och bedöms ha varit runt fem meter lång. Den andra båten påträffades 1936 i samband med torvtäckt intill sjön Gloxen, inte långt från Ottnaren. Den är tillverkad av ek och förutom att stocken huggits ur har den spänts ut för att öka flytytan och göra båten sjövärdigare.
- Försök har visat att en stock med diametern 45 cm går att spänna ut till den dubbla vidden vilket ger betydligt större utrymme och flytyta, säger Gunilla Karlsson.
Hon säger att hon känner respekt inför de rester av båtarna som finns bevarade. Inte minst för all den möda som våra förfäder fick lägga ner på båtbygget. Båten var också viktig och användes både till transport och för fiske.
- Vi vet att man kopplade ihop flera båtar när man skulle frakta gods, men de här visar inga sådana tecken, säger hon. Den båt som påträffades vid sjön Gloxen visar tecken på att ha huggits sönder. Ett tecken på att det skett någon form av offer. Flera liknande sönderhuggna båtar har påträffats vid offerplatser där man även offrat andra föremål.
Gunilla Larsson som studerat olika stockbåtar och fyndplatser framhåller att allt tyder på att man även kunde färdas över stora öppna vatten i de små stockbåtarna, då ofta ihopkopplade. Fynd pekar på att vissa båtar kunde vara över tio meter långa och bära så många som över tjugo personer. Segel började komma först under yngre järnåldern, på 600-talet och framåt.
- Man kunde också laga mat i båtarna där man hade lera som underlag för elden, säger Gunilla Karlsson.
ULF GRANSTRÖM

Pressklipp        Första sidan